Перелік публікацій Торончука Івана Желувича:

 1. Автореферат

  Переглянути pdf

 2. Торончук І.Ж. Суверенітет і державна влада: реалії сьогодення // Сучасний соціокультурний простір 2004: Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 20-25 грудня 2004 р. Частина ІІ. – Київ, 2004. – С. 85-90.

 3. Торончук І.Ж. Взаємодетермінація влади і права // Наукові записки. Серія “Право”. – Острог: Видавництво Національного університету “Острозька академія”, 2004. – С. 277-279.

 4. Еріх Є. Карл Маркс та суспільне питання (1922) // Проблеми філософії права. Том ІІІ. – № 1-2. – Київ-Чернівці: Рута, 2005. – С. 221-226 (Переклад з румунської І.Ж.Торончука).

 5. Торончук І.Ж. Влада і право: співвідношення та взаємозв’язок // Актуальні проблеми теорії та історії прав людини, права і держави. Збірник наукових праць. Матеріали ІІІ Всеукраїнської наукової конференції молодих науковців, аспірантів і студентів присвяченої пам’яті видатних вчених-юристів П.О.Недбайла, О.ВА.Сурілова, В.В.Копєйчикова. Одеса, 4-5 березня 2005 р. – Одеса: Юридична література, 2005. – С. 34-36.

 6. Карвацька С.Б., Меленко С.Г., Торончук І.Ж. Історія держави та права України. Тестові завдання для студентів юридичного факультету. – Чернівці: Рута, 2006. – 128 с.

 7. Торончук І.Ж. Влада та вплив: гносеологічно-правовий аналіз // Правове життя: сучасний стан та перспективи розвитку. Збірник тез наукових доповідей ІІІ міжнародної конференції аспірантів, студентів та здобувачів (23-24 березня 2007 року). – Луцьк, 2007. – С. 52-54.

 8. Торончук І.Ж. Розвиток інституту адвокатури на Буковині у складі Румунії (1918-1940 рр.): [зб. наук. праць] / І. Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]: – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 461. – С. 11-16.

  Переглянути pdf

 9. Торончук І.Ж. Історико-правові аспекти приєднання Буковини до Румунії: [зб. наук. праць] / І.Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]: – Чернівці: Рута, 2008. – Вип. 478. – С. 31-36.

  Переглянути pdf

 10. Торончук І.Ж. Організація та діяльність вищих органів державної влади Румунії в міжвоєнний період: [зб. наук. праць] / І. Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]: – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 489. – С. 16-21.

  Переглянути pdf

 11. Торончук І.Ж. Система органів управління Буковиною після проведення адміністративної уніфікації 1925 р. у Румунії: [зб. наук. праць] / І.Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]: – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 518. – С. 32-39.

  Переглянути pdf

 12. Торончук І.Ж. Румунська політична поліція (сигуранца) на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) : [зб. наук. праць] / І.Ж. Торончук // Науковий вісник Чернівецького університету [Правознавство]: – Чернівці: Рута, 2009. – Вип. 522. – С. 15-18.

  Переглянути pdf

 13. Tорончук І.Ж. Діяльність інституту нотарів на Буковині у 1918-1940 рр. під владою Румунії / І.Ж. Торончук // Буковинська міжнародна історико-краєзнавча конференція, присвячена 140-річчю заснування першого українського культурно-освітнього товариства на Буковині «Руська бесіда» (Чернівці, 27-28 листопада 2009 р.): Тези, / Наук. ред. О.В. Добржанський. – Чернівці: Чернівекький нац. Ун-т, 2009.– С. 53-55.

 14. Торончук І.Ж. Румунський військовий суд на Буковині 1918-1940 рр. / І.Ж. Торончук // Актуальні проблеми юридичної науки: Збірник тез міжнародної наукової конференції «Восьмі осінні юридичні читання» (м. Хмельницький, 13-14 листопада 2009 р.): У 4-х частинах. – Частина перша: «Теорія держави і права. Історія політичних та правових вчень. Філософія права. Міжнародне право. Порівняльне правознавство.». – Хмельницький: Видавництво Хмельницького університету управління та права, 2009. – С. 99-101.

 15. Торончук І.Ж. Деякі питання історії інституту суду присяжних на Буковині у складі Румунії (1918-1938 рр.) / І.Ж. Торончук // Правова політика Української держави: Матеріали науково практичної конференції, присвяченої 70-річчю Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника. Том. 1. / 19-20 лютого 2010 року – Івано-Франківськ: Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника, 2010.– С. 99-102.

 16. Піддубний І., Торончук І. Структура та діяльність політичної поліції на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) / І.Піддубний, І.Торончук // Історична панорама: Збірник наукових статей ЧНУ. Спеціальність «Історія». – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2010. – Вип. 11. – С. 7-21.

 17. Торончук І.Ж. Міжнародно-правові аспекти легітимізації анексії Буковини Румунією 1918-1920 рр. / І.Ж. Торончук // Наукові праці Кам’янець - Подільського національного університету імені Івана Огієнка : збірник за підсумками звітної наукової конференції викладачів, докторантів і аспірантів (10-11 березня 2010 р.). – Випуск 9. У 5-ти томах. – Кам’янець - Подільський : Кам’янець - Подільський національний університет імені Івана Огієнка, 2010. – Т. 1. С. 173-174.

 18. Торончук І.Ж. З історії поліції на Буковині у міжвоєнний період під владою Румунії / І.Ж. Торончук // Науковий вісник Львівського державного університету внутрішніх справ. Серія юридична. Збірник наукових праць / головний редактор Б.В. Щур. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – Вип. 3. – С. 98-108.

 19. Торончук І.Ж. Деякі питання історії трудового суду на Буковині у складі Румунії (1933-1940 рр.) / І.Ж. Торончук // Проблеми правотворчості очима науковців: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 лютого 2010 р.), (Частина 1).- Тернопіль, 2010. – С. 26-29.

 20. Грекул-Ковалик Т.А., Торончук І. Ж.Георгій Алексіану – видатний правознавець і політичний діяч Буковини /Актуальные проблемы современной науки: пути решения: материалы Международной научно-практичной конференции по философским, филологическим, юридическим и политическим наукам, Горловка, 2010. – С. 41-45

 21. Торончук І.Ж. Історико-правові аспекти створення та діяльності апеляційної судової палати на Буковині у складі Румунії в міжвожнний період / І.Ж. Торончук // Регіональний вимір сензитивності механізмів управління: правовий, фінансово-економічний, психологічний аспекти: Матеріали 7 Всеукраїнської науково-практичної конференції, 10-11 грудня 2009 р., Чернівецька філія МАУП / Упоряд. О.В. Поляк, Н.Є Килипенко. – Чернівці: Букрек, 2010.- С. 104-108.

 22. Торончук І.Ж. Особливості адміністративного управління Буковини у період королівської диктатури в Румунії (1918-1938 рр.) / І.Ж. Торончук // Державно-правовий розвиток України в умовах політичних змін: матеріали міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (9 квітня 2010 р.), (Частина 1).- Тернопіль, 2010. – С. 24-28.

 23. Торончук І.Ж. Деякі питання законодавчого регулювання виборчого процесу на Буковині під владою Румунії (1918-1940 рр.) / І.Ж. Торончук // Государство и право в условиях глобализации: реалии и перспективы. Сборник научных трудов. Материалы 2 Международной научно-практической конференции (16-17 апреля 2010 года) / Отв. за. Поляков И.И. – Симферополь: КРП «издательство «Крымучпедгиз»», 2010. – С. 81-82.

 24. Торончук І.Ж. Конституційні акти Румунії міжвоєнного періоду (1918-1940 рр.) // Матеріали звітної наукової конференції факультету з підготовки слідчих. – Львів: ЛьвДУВС, 2010. – С.180-186.

 25. Торончук І. Місцеве самоврядування на Буковині у міжвоєнний період (1918-1940 рр.) // Підприємництво, господарство і право: – Київ: «Гарантія», 2010. – №. 10 (178). – С. 126-130.

 26. Торончук І.Ж. Інститут прокуратури на Буковині у складі Румунії (1918-1940 рр.) // Держава і право. Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки. Випуск 49. К.: Ін-т держави і права ім. В.М. Корецького НАН України, 2010. – С. 92-98.

 27. Піддубний І., Торончук І. «Знати все, бути всюди», або сигуранца на Буковині у міжвоєнний період / І.Піддубний, І.Торончук // Доба. – 2011. – ч. 25. – 23 червня. – С.13.

 28. Торончук І.Ж. Суд на Буковині у складі Румунії / І.Ж. Торончук // Судова влада в Україні і світі: історія, сучасність, перспективи розвитку: матеріали XXV Міжнародної історико-правової конференції 16-18 вересня 2011 р., м. Саки / ред. колегія І.Б. Усенко (голова), Є.В. Ромінський (відп. секр.), Л.П. Гарчева, В.Є. Кириченко, І.В. Музика, Л.М. Подкоритова, О.М. Редькіна, О.Н. Ярмиш. – Київ; Сімферополь: СМД, 2011. – Ч. 1. – С. 424-429.

 29. Торончук І.Ж. Інститут примаря на Буковині (1918-1940 рр.) // Актуальні питання реалізації чинних національних та міжнародних нормативно-правових актів: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (м. Одеса, Україна, 16-17 квітня 2011 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – Одеса: ГО «Причорноморська фундація права» 2011. –ч. 1. – С. 32-34.

 30. Торончук І.Ж., Задорожний П.І. Повітове самоврядування на Буковині (1918-1940 рр.) // Національне та міжнародне право в сучасному вимірі: Матеріали міжнародної наукво-пркатичної конференції, м. Запоріжжя, 28-29 вересня 2012 року. – у 2-х частинах. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012.- Ч. 1.- С. 31-33.

 31. Торончук І.Ж., Грекул-Ковалик Т.А. Організаційно-правові основи створення та діяльності студентських товариств у Чернівецькому університеті (1918-1940 рр.) // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, м. Запоріжжя, 31 серпня 2012 року. – Запоріжжя: Запорізька міська громадська організація «Істина», 2012.- С. 9-11.

 32. Торончук І.Ж., Грекул-Ковалик Т.А. Основні етапи формування концепції «живого права» Євгена Ерліха // Ерліхівськицй збірник. Юридичний факультет Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича. Випуск 6 (наукові доповіді та повідомлення). – Чернівці: Чернівецький національний ун-т, 2012. – С. 107-109.

 33. Никифоак М.В., Максимюк О.Д., Торончук І.Ж. Вступ до історії держави і права зарубіжних країн (загальної історії держави і права) : Навч. метод. посіб. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2012. – 32 с.

 34. Торончук І.Ж., Грекул-Ковалик Т.А. РОЗВИТОК КРИМІНАЛЬНО-ПРАВОВОЇ НАУКИ В УНІВЕРСИТЕТІ ФРАНЦА-ЙОСИФА У ЧЕРНІВЦЯХ (1875-1918 РР.) // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» № 19. – Т. І. – Ужгород, 2012. – С. 31-33.

  Переглянути pdf

 35. Торончук І.Ж. Інститут адвокатури на Буковині у складі Румунії (1918-1940 рр.): ключові аспекти // Адвокатура України: історія та сучасність: матеріали Всеукраїнського круглого столу. – Київ; Тернопіль: ТНПУ ім. В.Гнатюка, 2013. – С.99-102.

 36. Торончук І.Ж. Судоустрій на Буковині у складі Румунії (1918-1940 рр.) / І.Ж. Торончук //Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 682. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац.. ун-т, 2013. – С. 42-47.

  Переглянути pdf

 37. Торончук І.Ж. Історико-правові аспекти розвитку інституту адвокатури на Буковині у складі Румунії (1918-1940 рр.) // Адвокатура України: забуте і невідоме. Серія «Нариси з історії адвокатури України». Випуск 1. – Одеса: у 2-х частинах. – К.: КВІЦ, 2014. –ч. 1. – С. 269-279.

  Переглянути pdf

 38. Піддубний І., Торончук І. Румунська сигуранца в Буковині і в Бессарабії // Режим доступу: http://gvizdivtsi.org.ua/румунська-сигуранца-в-буковині-і-в-бес/

 39. Адміністрування податків: метод. реком. до курсу / Укладач.: Ковбас І.В., Торончук І.Ж.. – Чернівці, 2014. – 56с.

 40. Торончук І. Ж. Буковина у правовій системі Румунії (1918-1940 рр.): до історіографії проблеми // Порівняльно-аналітичне право (Електронне наукове фахове видання). № 7. – Ужгород: Ужгородський національний університет, 2014. – С. 40-43. Режим доступу // www.pap.in.ua

  Переглянути pdf

 41. Максимюк О.Д., Торончук І.Ж. Деякі аксіологічні аспекти функцій кримінальної відповідальності / О.Д. Максимюк, І.Ж Торончук // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер. Юриспруденція. 2014 № 10-2 том 1. – С. 17-20.

 42. Торончук І. Ж. З історії спеціалізованих судів на Буковині у міжвоєнний період під владою Румунії // Науковий вісник Чернівецького національного університету. Вип. 728. Правознавство. Збірник наук. праць. – Чернівці: Чернівецький нац. ун-т, 2014. – С. 39-43.

  Переглянути pdf

 43. Торончук І. Ж. Організація місцевого управління на Буковині у 1918-1925 рр. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія «Юриспруденція» № 11. – Том 1.– Одеса: Видавничий дім «Гельветика», 2014. – С. 37-39.